KONSEKVENSER AV SEKSUELLE OVERGREP –

KOGNITIVE KONSEKVENSER.

Dette er skrevet av meg, Kjell Standal, i litt harnisk over at det norske rettsapparatet ikke hjelper seksuelt misbrukte og voldtatte kvinner, at det skremmende tallet som blir oppgitt er at 99 av 100 kvinner som har vært utsatt for overgrep ikke får hjelp til lovmessig å forfølge brutale overgrep og misbruk. Har vi tatt opp konkurransen med India i denne måten å behandle kvinner på? Jeg har ikke referert til noen bøker, tidsskrifter eller noe annet, men tatt dette ut fra min erfaring med denne problemstillingen.

Persepsjonssvikt, oppmerksomhetssvikt og fragmentering.

Fundamentale funksjoner som persepsjon (å ta inn gjennom sansene) og å oppleve ulike sider ved et objekt ut fra en helhet (steder, personer osv.) blir sterkt nedsatt enten ved

 1. Oppmerksomheten blir sterkt innsnevret slik at for eksempel bare deler av objektet blir sett og opplevd/persipert, for mange detaljer, (tunnelsyn)

 2. Mangelen på fokuseringen av oppmerksomheten gjør at detaljene blir borte, «tåkesyn». Dette fører til manglende evne til å se helheten ved et objekt, for lite detaljer blir observert.

Manglende evne til å se helheten ved objektet/situasjonen og manglende evne til å sette sammen biter av informasjon til en helhet blir da konsekvensen. Dermed mister en muligheten til å få oversikt og grunnlaget for å organisere livet sitt på en adekvat måte. En stor konsekvens er innlæringsvansker og tap av meningsinnhold.

Ved informasjon over tid klarer ikke personen å opprettholde konsentrasjonen. Dette fører til forvirring som resultat, og mange gir opp, siden motivasjonen for å konsentrere seg om hendelsens innhold avtar på grunn av mange nederlag og manglende mestringsopplevelse.

Manglende persepsjon av hva som faktisk finnes (kan ikke/orker ikke å ta inn over seg den virkelige verden), gjør at seksuelt misbrukte ikke klarer å opprettholde en rimelig balanse mellom grunnleggende kognitive prosesser som assimilasjon, at nye inntrykk tilpasses til våre tankeskjemaer som vi har, og akkomodasjon, at den nye kunnskapen /innsikten gjør at vi må forandre våre erkjennelsesskjemaer, slik at de blir tilpasset virkeligheten. Altså kartet må endres.

Assimilasjon blir hovedprosessen, og akkomodasjon foregår ofte på grunnlag av fantasier, forestillinger og fordreininger av virkeligheten og ikke i forhold til de faktiske hendelser.

Det psykiske/emosjonelle grunnlaget for dette er forsvarsmekanismer som fortrengning, benektning, projeksjon, splitting og idyllisering.

Følgetilstander av kognitiv svikt:

 • Passivitet/hyperaktivitet.

 • Irritabilitet.

 • Forfall i informasjonsomsetning.

 • Dårlig språkutvikling.

 • Dårlig kulturell forståelse. (Sosial dysfunksjon)

 • Enkle løsninger på komplekse problemer.

 • Angst.

 • Depresjon.

 • Sosial tilbaketrekning på grunn av manglende fellesskap med jevnaldrende.

EMOSJONELLE KONSEKVENSER.

 Dette fører til en gjennomgripende opplevelse av utrygghet, i realiteten det å være fredløs. Det å være fratatt ett grunnleggende behov. Hjem og familie, altså en trygg base.

Et ødelagt forhold til alle voksne,fører til den situasjonen at man uansett er på vakt. Dette fører til at man må holde på en hemmelighet i fohold  til alle slik at man ikke blir utstøtt og vanæret. Fredløs. Skam.

Hovedsiden ved følelseslivet vil sannsynligvis bli:

 • Frykt.

 • Raseri.

 • Hjelpeløshet.

 • Fortvilelse

 • Lite rom for glede og spontanitet.

Personen må bruke mye energi på å hindre at følelser viser hvordan man egentlig har det. Dette gjøres som oftest gjennom å minimisere:

 • Kroppsspråket.

 • Mimikken.

 • Stemmevariasjonen.

Dette vil bety at vi møter en kropp som ikke tillates å reagere adekvat på en for den følelsesmessig tilstand. Dette betyr at den er blitt berøvet en naturlig utvikling i forhold til sin egen tilstand, fordi den er blitt krenket og invadert av en annen kropp. Ved seksuelt overgrep av barn/ungdom får dette konsekvenser for utviklingen av puberteten. Invadert prepubertalt av en voksen. Problemer med å bli voksen. (Bli som overgriperen).

Når prepuberteten er seksualisert under tvang, så vil denne tvangsseksualiseringen forfølge denne personen inn i puberteten, uavhengig om de seksuelle overgrepene er opphørt eller ikke. Dersom overgrepene ikke er opphørt vil puberteten bli innledet med et pågående voksent seksualliv. Dette vil prege barnet utvikling på alle plan resten av livet.

Alle de følelsene som skal sorteres i puberteten, nærhet, kjærlighet, varme, vennskap, sinne, frykt, ja alt det som hører til i samspillet og utviklingen av relasjoner i det emosjonelle, og det somatiske i sin fysiske uttrykk, vil bli forstyrret i en slik tvangsseksuell situasjon.

Dette vil frarøve barnet evnen til å utforske puberteten og ungdomstiden, som i utgangspunktet er en naturlig og fri utviklingsfase i livet, på en fri og spontan tilnærming.

Det er sto sannsynlighet for at dette kan føre til at denne personen blir påført sen utvikling, avvikende utvikling, utvikle perverterte seksualtrekk/adferd, eller å repetere misbrukers handlinger ovenfor andre barn.

Det vil også være stor sannsynlighet for at personen mister viktige funksjoner i et parforhold, det å kunne gi seg hen til sin egen kroppsopplevelse, utforske seg selv, sine emosjonelle behov/reaksjoner, og sin egen seksualitet. Slik sett kan man hevde at misbrukerens «fotavtrykk» blir stående for all tid i den misbrukte organismen.

Tillit er et fundamentalt begrep knyttet til vårt følelsesliv. Brytes denne tilliten av nære personer eller av hvem som helst i gitte situasjoner, så er dette en fundamental negativ erfaring med dyptgripende konsekvenser for den utsatte. Evnen til å kunne stole på at det andre sier og gjør er realitet/sannhet, kan være totalt ødelagt, og i visse tilfeller uopprettelig.

Dette fører med stor sannsynlighet til følgende konsekvens, alle møtes med mistillit og skepsis. Denne mistilliten oppfattes umiddelbart av andre personer, som svarer på dette signalet med avvisning av den misbrukte. Da er utstøtnings mekanismene i gang og sosial isolasjon/sårbart og magert nettverk resultatet. Varg i veum. Utstøtt.

Seksuelle handlinger som en kommunikasjonsform basert på makt mellom voksne og barn, kan føre til at barnet selv overtar denne kommunikasjonsformen, og bruker seksualitet som kontrollkommunikasjon ovenfor andre mennesker. Dette kan ytre seg som promiskuiøsitet og seksuell utnyttelse som konsekvens, deriblant prostitusjon. Barnet har gjennom denne livserfaringen lært at slik kommuniserer voksne ovenfor barn når de vil ha full kontroll over barnet via maktbruk mot og redsel skapt hos barnet.

 SOMATISKE, KROPPSLIGE OG FYSIOLOGISKE KONSEKVENSER.

Kroppen er følelsenes hjem. (Psyke og soma, vegetoterapi, psykologibanken.com)

Alle følelsesmessige reaksjoner/tilstander er forankret og samspiller med en somatisk basis. Når en sterk følelse som sinne ikke kan uttrykkes på en akseptabel måte, så må en ta i bruk muskulær energi for å hindre at følelsene utrykker seg fysisk, motorisk som å skrike, hyle, slå, sparke alt som kroppen søker etter i sitt ønske om å gi uttrykk for den følelsesmessige tilstanden den befinner seg i.

Hos en 12-åring så skal den kroppslige veksten som foregår i pre puberteten eller puberteten være ledsaget av at følelsene har mulighet til å uttrykke seg i kroppslig motorisk aktivitet som, latter, gråt, trass, sinne, glede, dans, sorg og nedstemthet, alle kroppslige aktiviteter som uttrykker en følelsesmessig tilstand.

Når kroppens uttrykksform for følelser må stenges av fordi dette ikke kan vises fram, så hindres organismen i å gå inn i den naturlige vekst og utvikling som puberteten må gjennomleve. Man kan ikke stenge av en følelse, det blir alt eller intet.

De store kroppslige forandringene som skjer etter puberteten er i all hovedsak styrt av hormonelle forandringer. Hormoner og følelser er nøye knyttet sammen. Hvis barnets følelser må undertrykkes av barnet selv, slik at de ikke kan komme til uttrykk, så vil dette virke inn på kroppens hormonproduksjon. Konsekvensene av slik endring kan være hemmet/utsatt utvikling av kvinnelige kroppsformer, som lår, hofter og bryster, samt hemmet/forstyrret kvinnelig fettfordeling. I tillegg opptrer det også forstyrrelser knyttet til hele den kvinnelige hormonaksen og de kvinnelige organene knyttet til underlivet, livmor/eggstokker.

Dette fører ofte til veksthemning og dysfunksjoner i det motoriske system og kan føre til kropps fremmedhet og manglende kunnskap om egne kroppsbevegelser. Somatiske forstyrrelser som vond i magen, tarmforstyrrelser og urinbetennelser avføringsvansker og vanskeligheter med ømfintlige slimhinner er også ganske vanlig. Avsky og vemmelse for eget underliv er svært vanlig, samt at misbrukte jenter utvikler et hygeneproblem, enten ved at de ikke orker å berøre seg selv kjønnslig og derfor vasker seg sjelden, eller motsatt at de vasker seg ofte og grundig slik at de bli meget såre.

Puberteten er en tid for syntesedannelse knyttet til psyke og soma. Hvis denne syntesedannelsen blir forstyrret eller at muligheten for å danne en slik syntese ikke lar seg gjennomføre, kan den situasjonen oppstå at den somatisk/psykiske syntesen ikke kan generere den erkjennelsesverdi som danner basis for selvinnsikt.

Den misbrukte får således bare tilgang til fragmenterte opplevelser og erverver derfor utilstrekkelig informasjon om sin totaltilstand som organisme, og er derfor avskåret fra vesentlige erkjennelsesfenomener som vi alle strir med, men også undrer oss over. Kanskje vi også synes det enkelte ganger er spennende å reise spørsmålet: Hvem er jeg? Manglende basis for selverkjennelse og identitetsfølelse hindrer de misbrukte å reise dette spørsmålet med oppriktig undring.

Den kognitive/emosjonelle/somatiske dysfunksjonen, som egentlig er en overlevelsesstrategi/forsvar, setter seksuelt misbrukte tilbake/på etterskudd i forhold til utviklingen hos jevnaldrende. Dette som er koblet med alt for tidlig erfaring med voksen seksualitet, fører til at de misbrukte får en opplevelse av at de på visse områder er eldre enn sine jevnaldrende.

Dette sammen med etterhenget i utviklingen kan føre til at de opplever seg som «befengte», utenfor og fremmed for egen kultur. Det kan føre til at disse personene som har så dårlig selvoppfatning, og manglende oppfatning av seg selv som en totalitet, mangel på identitet, ingen tro på egen mestringskompetanse, søker støtte og beskyttelse hos voksne/eldre menn.

  Psykologspesialist Kjell Standal

 

 

 

Kommentarer

20.08.2017 15:17

Åse Vigdis Bakkeby

På alle offentlige fester er det påbudt med vakter .Edrue voksne som skal passe på de andre voksne. Hver helg er det private fester. I private hjem, de fleste med barn til stede. Der må man begynne.